Fallgropar i esperanto

2. “False friends”

För svenskar kan en del esperantoord bli falska vänner på grund av sammanblandning med engelska som ju är ett stort skolspråk i Sverige. Här följer några ord som kanske kan ge sådana problem (en del andra har redan nämnts bland de vanliga falska vännerna).

balo = “bal, danstillställning”. “Boll, klot” (engelska “ball”) = pilko, globo.

departemento = “departement”. “Fack, avdelning” (engelska “department”) = parto, fako, sekcio.

faktorio = “faktori (handelsbolags filialkontor i annat land)”. “Fabrik” (engelska “factory”) = fabriko, farejo eller manufakturo. “Faktori, vapenfabrik” = armilfarejo, armilfabriko.

kontroli = “kontrollera, kolla”. “Styra, behärska” (engelska “control”) = regi. Ex. “fjärrkontroll” (engelska “remote control”) = teleregilo.

organo = “organ”. “Orgel” (engelska “organ”) = orgeno.

paragrafo = “paragraf(tecken)”. “Stycke, textavdelning” (engelska “paragraph”) = alineo. Alineo betyder också “textindrag som markerar nytt stycke”. Deshovo är ett tydligare ord för detta. Den viktigaste skillnaden mellan “paragraf” och “stycke” är att paragrafer är numrerade (och vanligen försedda med paragraftecken).

parencoj = “släktingar”. “Föräldrar” (engelska “parents”) = gepatroj.

plastiko = “plastik (formkonst)”. “Plast” (engelska “plastic”) = plasto. “Av plast” = plasta. Plastika = “plastisk, formbar”. “Plastik, plastikoperation” = plastio.

polucio = “pollution”. “Miljöförstöring” (engelska “pollution”) bör heta poluado. Polucio har ursprungligen även betydelsen “miljöförstöring” men det är bättre att skilja mellan polucio och poluado.

pretendi = “göra anspråk på (att)”. “Låtsas” (engelska “pretend”) = shajnigi. “Låtsas, göra sig till” = afekti. “Låtsas, simulera” = simuli. “Låtsas, leka” = ludi.

skvaro = “skvär (liten trädplanterad plats, ofta kvadratisk och inhägnad, ofta mitt på torg)”. “Torg” (engelska “square”) = placo. Ordet “skvär” används mest i Skåne och Finland.

softa = “mycket tyst, knappt hörbar”. “Mjuk” (engelska “soft”) = mola. Softa är ett ovanligt, litterärt ord. Normalt använder man mallaut(eg)a.

takso, taksado = “värdering (uppskattning)”. “Skatt, pålaga” (engelska “tax”) = imposto. “Taxera, fastställa inkomst för skatteberäkning” = imposttaksi. “Taxera, lägga skatt på” = imposti. “Tax” (hund) = vertago, melhundo.