PMEG 2023

46. Literaturo

 • Akademiaj Studoj 1983. Redaktis Rüdiger Eichholz. Esperanto press. Bailieboro [Kanado], 1983.

 • Akademiaj Studoj 1984. Redaktis Rüdiger Eichholz. Esperanto press. Bailieboro [Kanado], 1984.

 • Akademiaj Studoj 1985. Redaktis Rüdiger Eichholz. Esperanto press. Bailieboro [Kanado], 1985.

 • Akademiaj Studoj 1987. Redaktis Rüdiger Eichholz. Esperanto press. Bailieboro [Kanado], 1988.

 • Akademiaj Studoj 1988-1990. Redaktis Rüdiger Eichholz. Esperanto press. Bailieboro [Kanado], 1990.

 • Aktoj de la Akademio 1963-1967. (Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto, 9). 2a eldono, Rotterdam [Nederlando], 2007. <https://akademio-de-esperanto.org/​aktoj/​aktoj1/>. [Enhavas interalie enketojn kaj decidojn pri la pasivaj participoj kaj pri la vortfarado.]

 • Aktoj de la Akademio II 1968-1974. (Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto, 10). 2a eldono, Rotterdam [Nederlando], 2007. <https://akademio-de-esperanto.org/​aktoj/​aktoj2/>. [Enhavas interalie la Okan Oficialan Aldonon al la Universala Vortaro, kaj la Bazan Radikaron Oficialan.]

 • Aktoj de la Akademio III 1975-1991. (Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto, 11). Redaktis André Albault (k.a.). Paris [Francujo], 1992. [Enhavas interalie la Liston de Normaj Landnomoj.]

 • Albault, André: Nau Prelegoj pri la Fundamento. Iltis-Eldonejo, Saarbrücken [Germanujo], 1990.

 • Butler, Montagu C[hristie]: Esperanto-English Dictionary. Brita Esperanto-Asocio, London [Britujo], 1967.

 • Butler, M[ontagu] C[hristie]; Merrick, F.: Muzika Terminaro. Kun alfabeta indekso de David G. Hill. Muzika Esperanto-Ligo, Sofia [Bulgarujo], 1992 (represo).

 • Cherpillod, André: Leksikaj Vagadoj. La Blanchetière, Courgenard [Francujo], 2012.

 • Cherpillod, André: Lingvaj Babilajhoj. La Blanchetière, Courgenard [Francujo], 2005.

 • Cherpillod, André: Nepivaj Vortoj. La autoro, Courgenard [Francujo], 1988.

 • Cherpillod, André: Vortkonsisto, vortfarado, vortanalizo, vortordo. Memeldono, Courgenard [Francujo], 1996.

 • De Hoog, H[endrik] A[rie]: Du Malsanoj en Esperanto. Kia-ismo. Tiom-Kiom-ismo. Hällabrottet [Svedujo], 1954.

 • De Hoog, H[endrik] A[rie]: La senpera verbigo de adjektivoj. Artur E. Iltis, Saarbrücken [Germanujo], 1978. Represo de la eldono “Den Haag 1955”.

 • Desmet’, Petro; Horvath, Jozefo: Bildvortaro. Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno [Belgujo], 2012.

 • Dr Esperanto [Zamenhof L. L.]: Meždunarodnyj Jazyk. Predislovie i polnyj učebnik. Por Rusoj [“La Unua Libro”]. Kel’ter, Varšava [Rusujo], 1887. Represo en Ludovikologia dokumentaro I. Unuaj libroj. (Eble neniam kompletigotaj necesaj aldonoj al la pvz, kolekto 1). Eldonejo ludovikito, sen loko, 1991.

 • Dua Oficiala Aldono al Universala Vortaro. (Esperantista Dokumentaro, Kajero trideka). Raportis Th[éophile] Cart. Esperantista Centra Oficejo, Paris [Francujo], 1919.

 • Esperanta Bildvortaro. Tradukita el la germana de Rüdiger Eichholz. Esperanto Press, Bailieboro [Kanado], 1988.

 • Esperantic Studies Foundation: Tekstaro de Esperanto. Elektronika lingvoscienca tekstaro (korpuso) de Esperanto. Administras Bertilo Wennergren. <https://tekstaro.com>

 • Fructicier, Paul: Kompleta Gramatiko kaj Vortfarado de Esperanto. Reviziita kaj kompletigita de S. Grenkamp-Kornfeld. Esperantista Vocho, Jaslo [Pollando], 1930.

 • Günkel, Claus. J.: GuVo. Gunkela Vortaro. Provizora 2a eldono, Paderborn [Germanujo], Aprilo 1994.

 • International Organization for Standardization: International Standard 8601:2004, Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation of dates and times. Geneva [Svislando], 2004. <https://www.iso.org/​standard/​40874.html>. [Internacia normo por skribado de datoj kaj horoj.]

 • Kalocsay, K[álmán]: Lingvo Stilo Formo. Studoj. 3a eldono, Pirato, Oosaka [Japanujo], 1970.

 • Kalocsay, K[álmán]; Waringhien, G[aston]; Bernard, R[oger]: Parnasa Gvidlibro. 3a eldono, Edistudio, Pisa, Italujo; Heroldo de Esperanto, Madrid [Hispanujo], 1984.

 • Kalocsay, K[álmán]; Waringhien, G[aston]: Plena Analiza Gramatiko de Esperanto. 4a eldono, Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam [Nederlando], 1980.

 • Kalocsay, K[álmán]: Vojagho inter la Tempoj. Stafeto, La Laguna [Hispanujo], 1966.

 • Kramer, Markos; Cerante, Luko: J-riismo: riismo sen problemaj signifoshovoj. Egalecen (blogo), 2018. <https://egalecen.org/​2018/​02/​20/​j-riismo/>. [Ri° kaj novaj sekse neutralaj radikoj.]

 • Krause, Erich-Dieter: Großes Wörterbuch Esperanto-Deutsch. Helmut Buske Verlag, Hamburg [Germanujo], 1999.

 • La Esperantisto. Gazeto por la amikoj de la lingvo Esperanto. 1889-1895. Kun postparolo de Reinhard Haupenthal. Georg Olms Verlag, Hildesheim [Germanujo], Zürich [Svislando], New York [Usono], 1988.

 • La Zamenhofa Esperanto. Simpozio pri -ata/-ita. Eldonis kaj redaktis J[uan] Régulo [Pérez]. Stafeto, La Laguna [Hispanujo], 1961.

 • Listo de Rekomendataj Landnomoj. Oficialaj Informoj de la Akademio de Esperanto, n-ro 12, 2009 05 04. <https://akademio-de-esperanto.org/​decidoj/​landnomoj/​listo_de_rekomendataj_landnomoj/>.

 • Makkink, G[errit] F[rançois]: Nia Fundamento sub lupeo. Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno [Belgujo], 1990.

 • Moirand, Daniel: Materialoj pri la nuna uzado de la akuzativo. Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen [Belgujo], 1990.

 • Naua Oficiala Aldono al la Universala Vortaro. Oficialaj Informoj de la Akademio de Esperanto, n-ro 8, 2007 03 10. <https://akademio-de-esperanto.org/​oficialaj_informoj/​oficialaj_informoj_8_2007.html>.

 • Neves, Gonçalo; Pabst, Bernhard: Historia Vortaro de Esperanto. Berlina Komentario pri la Fundamento de Esperanto, Volumo 12. Monda Asembleo Socia (MAS), Embres-et-Castelmaure [Francujo], 2018, <https://www.eventoj.hu/​steb/​vortaroj/​Historia-Vortaro-2018.pdf>.

 • Nomura, Rihej: Zamenhofa Ekzemplaro. Nagoja Esperanto-Centro, Nagoya [Japanujo], 1989.

 • Oficialaj Informoj de la Akademio de Esperanto, n-ro 19, 2012 07 03. <https://akademio-de-esperanto.org/​oficialaj_informoj/​oficialaj_informoj_19_2012.html>. [Enhavas respondon al demando pri perverba priskribo de objekto, kiu estas I-verbo au subfrazo.]

 • PAG. Vidu chi-antaue che Kalocsay, K[álmán]; Waringhien, G[aston]: Plena Analiza Gramatiko de Esperanto.

 • Piron, Claude: La Bona Lingvo. Pro Esperanto, Vieno [Austrujo]; Hungara Esperanto-Asocio, Budapest [Hungarujo], 1989.

 • PIV. Vidu chi-poste che Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto 2020.

 • Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto kun Suplemento. Redaktoris Gaston Waringhien. 4a eldono, Sennacieca Asocio Tutmonda, Paris [Francujo], 1987.

 • Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto 2020. Gvidis Michel Duc Goninaz. Sennacieca Asocio Tutmonda, Paris [Francujo], 2020. [Vidu ankau <https://vortaro.net>.]

 • Pokrovskij, Sergio: Komputada leksikono. Redakcio 28a, Novosibirsk [Rusujo], Januaro 2006, <https://bertilow.com/​div/​komputada_leksikono/​KOVRILO.html>.

 • Poshatlaso de la Mondo. Redaktoris Ludmila Jiroušková. Kartografie, Praha [Chehhujo], 1971.

 • Rusoj loghas en Rusujo. Redaktis Anna Löwenstein. Federazione Esperantista Italiana, Milano [Italujo], 2007.

 • Saussure, René de: La Vort-Teorio en Esperanto. Artur E. Iltis, Saarbrücken [Germanujo], 1982. Represo de la eldono “Genève 1914”.

 • Setälä, Vilho; Vilborg, Ebbe; Støp-Bowitz, C[arl]: Esperanto – Moderna Lingvo. Fondumo Esperanto, Helsinki [Finnlando], 1965.

 • Shulco, Rikardo [Schultz, Richard]; Bermano, Hermano [Behrmann, Hermann]: Leksara kolekto de ofte uzataj propraj nomoj. Esperanto-Centro, Paderborn [Germanujo], 1989.

 • Unua Libro. Vidu chi-antaue che Dr Esperanto, Meždunarodnyj Jazyk.

 • Unua Oficiala Aldono al Universala Vortaro. (Esperantista Dokumentaro, Kajero dek-tria). Raportis Th[éophile] Cart. Esperantista Centra Oficejo, Paris [Francujo], 1909.

 • Vatré, Henri: Neologisma Glosaro. Eta postrikolto al PIV. 3a eldono, Iltis-Eldonejo, Saarbrücken, Germanujo, 1989.

 • Velger, Helmuto [Welger, Helmut]: Kontribuoj al la Norma Esperantologio. Enkonduko. Ekspertizetoj. Kritikoj. Info-servo r.a., Marburg/Lahn [Germanujo], Oktobro 1999.

 • Vilborg, Ebbe: Etimologia Vortaro de Esperanto. Volumoj 1 – 5. Eldona Societo Esperanto, Malmö [Svedujo], 1989, 1991, 1993, 1995 (vol. 1 – 4), Stockholm [Svedujo], 2001 (vol. 5).

 • Vleminck, Christiane de; van Damme, Émile: Grammaire ABC d’espéranto. Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen [Belgujo], 1990.

 • Waringhien, Gaston: Lingvo kaj Vivo. Esperantologiaj Eseoj. Dua reviziita eldono kun Apendico. Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam [Nederlando], 1989.

 • Waringhien, Gaston: 1887 kaj la sekvo. Eseoj IV. Stafeto, Antverpeno [Belgujo]; La Laguna [Hispanujo], 1980.

 • Wells, J[ohn] C[hristopher]: Concise Esperanto and English Dictionary. Hodder and Stoughton Ltd, Dunton Green, Sevenoaks [Britujo], 1969.

 • Wells, John C[hristopher]: English - Esperanto - English dictionary. A comprehensive and yet concise two-way dictionary designed for beginners and more advanced students of Esperanto alike, and also incorporating a summary of Esperanto grammar. Mondial, New York [Usono], 2010. [Reviziita dua eldono de Concise Esperanto and English Dictionary.]

 • Wells, John C[hristopher]: Lingvistikaj Aspektoj de Esperanto. Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam [Nederlando], 1978.

 • Wennergren, Bertil: Bertil Wennergrens Nya Esperantokompendium. Eldona Societo Esperanto, Malmö [Svedujo], 1990.

 • Wennergren, Bertilo: Detala Gramatiko de Esperanto. Dua plibonigita eldono, E@I pere de Espero, Partizánske [Slovakujo], 2012. [Vidu ankau <https://lernu.net/gramatiko>.]

 • Wennergren, Bertilo: Roko kaj Popo, Popularmuzika Terminaro en Esperanto. Revizio 1.2, 1999: <https://bertilow.com/roko/>.

 • Werner, Jan: Terminologia Kurso. Sdružený klub ROH, Roudnice nad Labem [Chehhujo], 1986 <https://denizo.opia.dk/​la.trezorejo/​tekstoj/​libroj.pdf/​fakaj.libroj.pdf/​scienco/​Terminologia_kurso.pdf>.

 • Wüster, Eugen: Enciklopedia Vortaro Esperanta-Germana. 1a – 4a partoj (“A” – “korno”). Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig [Germanujo], 1923.

 • Zamenhof, L.: Fundamenta Krestomatio de la Lingvo Esperanto. 18a eldono, Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam [Nederlando], 1992.

 • Zamenhof, L. L.: Fundamento de Esperanto. 9a eldono kun enkondukoj, notoj kaj lingvaj rimarkoj de A[ndré] Albault. Esperantaj Francaj Eldonejoj, Marmande [Francujo], 1963. [Vidu ankau <https://akademio-de-esperanto.org/​fundamento/>.]

 • Zamenhof, L. L.: Lingvaj Respondoj. Konsiloj kaj Opinioj pri Esperanto. Editoris G[aston] Waringhien. Sepa eldono, iam kompletigota plena verkaro de l.l. zamenhof, kromkajero 8, Eldonejo ludovikito, sen loko, 1990.

Fontoj de Zamenhofaj ekzemploj «

La Zamenhofaj ekzemplofrazoj estas redonitaj en kiom eble senshangha formo. Mallongigoj estas faritaj nur kiam necese, kaj tio chiam estas montrita per la signoj “[...]”. Klarigaj aldonoj aperas inter rektaj krampoj: “[aldona teksto]”. Iafoje la uzo de fina punkto au demandosigno devis pro mallongigo de la ekzemplo esti shanghita. Tio ne estas montrita. Iafoje ankau malgravaj shanghoj rilate al frazkomencaj majuskloj estas faritaj senkomente.

Iafoje grasa skribo, substrekoj au ia speciala litertipo trovighis en la origina teksto. Chio tia estas forprenita, char en PMEG grasaj literoj kaj substrekoj estas uzataj por elstarigi gravajn partojn de la ekzemploj.

La ekzemploj ne venas rekte el Zamenhofaj manuskriptoj, sed el presitaj eldonoj, kaj diversaj redaktoroj kaj kompostistoj staras inter ni kaj Zamenhof. Tial multaj malgravaj detaletoj, kiel ekz. uzo de majuskloj, ne estas chiam vere Zamenhofaj. Iafoje redaktoroj faris ech sufiche gravajn shanghojn. En PMEG aperas chiam tiu formo, kiun la ekzemplo havas en la presita eldono (krom evidentaj malgravaj preseraroj, kiuj estas korektitaj senkomente).

Ekzemploj kun ia tre dubinda (ech erara) formo, kiu povus konfuzi lernantojn, estis ghenerale evitataj.

En tre fruaj tekstoj estis uzataj tabelvortoj je AN, kiuj poste estis shanghitaj al AM. Tiaj malnovaj formoj estas chiam shanghitaj en la novajn, krom en unu ekzemplo.

Che chiu Zamenhofa ekzemplo ghia fonto (originala verko de Zamenhof au traduko fare de li) estas montrita per postmetita mallongigo jene:

ekzemploFA2.3 = ekzemplo el Fabeloj de Andersen, dua parto, pagho 3

Numero post tia mallongigo estas paghonumero. Esceptoj estas FE (la Ekzercaro), kie ghi estas numero de ekzerco, PE (Proverbaro Esperanta), kie ghi estas numero de proverbo, la bibliaj libroj, kie ghi estas numero de chapitro kaj LR (Lingvaj Respondoj de Zamenhof) kie ghi estas numero de respondo.

La mallongigo TdE chi-poste montras, ke la koncerna fonto estas legebla kaj priserchebla en la Tekstaro de Esperanto.

La jenaj fonto-mallongigoj estas uzataj en PMEG:

Dro Esperanto [Zamenhof L. L.]: Aldono al la “Dua Libro de l’ Lingvo Internacia”. HH. Kelter, Varsovio [Rusujo], 1888. Represo en Unua etapo de Esperanto 1878-1895. (iom reviziita plena verkaro de l.l. zamenhof, originalaro I). Eldonejo ludovikito, sen loko, 1989. TdE

BV

Dickens, Charles: La batalo de l’ vivo. Tradukis el Germana traduko L. L. Zamenhof. Aperis en la gazeto La Esperantisto, 1891, numeroj 2–7 (Februaro–Julio) kaj 9–11 (Septembro–Novembro). La paghonumeroj estas tiuj de la gazeto. TdE

DL

Dro Esperanto [Zamenhof L. L.]: Dua Libro de l’ lingvo Internacia. Kajero No 1. HH. Kelter, Varsovio [Rusujo], 1888. Represo en Unua etapo de Esperanto 1878-1895. (iom reviziita plena verkaro de l.l. zamenhof, originalaro I). Eldonejo ludovikito, sen loko, 1989. TdE

FA1

Andersen, H[ans] C[hristian]: Fabeloj. Unua Volumo. Tradukis [el germana traduko] D-ro L. L. Zamenhof. Dua eldono, Heroldo de Esperanto, Bruselo [Belgujo], 1965. Represo en fabeloj de andersen. koboldoimuna eldono. (iam kompletigota plena verkaro de l.l. zamenhof, volumo 7). Eldonejo ludovikito, sen loko, 1990. TdE

FA2

Andersen, H[ans] C[hristian]: Fabeloj. Plena Kolekto. Dua Parto. Tradukis [el germana traduko] Dro L. L. Zamenhof. Esperantista Centra Librejo, Paris [Francujo], 1926. Represo en fabeloj de andersen. koboldoimuna eldono. (iam kompletigota plena verkaro de l.l. zamenhof, volumo 7). Eldonejo ludovikito, sen loko, 1990. TdE

FA3

Andersen, H[ans] C[hristian]: Fabeloj. Plena Kolekto. Tria Parto. Tradukis [el germana] traduko Dro L. L. Zamenhof. Esperantista Centra Librejo, Paris [Francujo], 1932. Represo en fabeloj de andersen. koboldoimuna eldono. (iam kompletigota plena verkaro de l.l. zamenhof, volumo 7). Eldonejo ludovikito, sen loko, 1990. TdE

FA4

Andersen, H[ans] C[hristian]: Fabeloj. Kvara Volumo. Tradukis [el germana traduko] L. L. Zamenhof. Unua eldono, Heroldo de Esperanto, Bruselo [Belgujo], 1963. Represo en fabeloj de andersen. koboldoimuna eldono. (iam kompletigota plena verkaro de l.l. zamenhof, volumo 7). Eldonejo ludovikito, sen loko, 1990. TdE

FAnt

La Antauparolo en Zamenhof, Fundamento de Esperanto TdE

FE

La Ekzercaro en Zamenhof, Fundamento de Esperanto TdE

FG

La Fundamenta Gramatiko en Zamenhof, Fundamento de Esperanto

FK

Zamenhof: Fundamenta Krestomatio de la Lingvo Esperanto. Aperas en PMEG nur ekzemploj el Krestomatiaj tekstoj, kiuj estas certe Zamenhofaj. Vidu p. 446 en la Krestomatio. TdE

Gm

Shalom Alejhhem: La Gimnazio. Tradukis L. L. Zamenhof. 1a eldono, Esperantista Centra Librejo, Paris [Francujo], 1924. [Eldonita en unu volumo kune kun Rn.] TdE

H

Shakespeare, W[illiam]: Hamleto. Reghido de Danujo. Tradukis L. L. Zamenhof. Librairie Hachette et Cie, Paris [Francujo], 1902. TdE

IT

Goethe, [Johann Wolfgang von]: Ifigenio en Taurido. Dramo en kvin aktoj. Tradukis L. L. Zamenhof. 3a eldono, Esperantista Centra Librejo, Paris [Francujo], 1929. TdE

L1

Leteroj de L.-L. Zamenhof. I. 1901-1906. Prezentis kaj komentis G[aston] Waringhien. Sennacieca Asocio Tutmonda, Paris [Francujo], 1948.

L2

Leteroj de L.-L. Zamenhof. II. 1907-1914. Prezentis kaj komentis G[aston] Waringhien. Sennacieca Asocio Tutmonda, Paris [Francujo], 1948.

LR

Zamenhof: Lingvaj Respondoj TdE

M

Orzeszko, Eliza: Marta. Tradukis L. L. Zamenhof. 4a eldono, Editions françaises d’espéranto, Marmande [Francujo], 1968. TdE

OV

Zamenhof, L. L.: Originala Verkaro. Kolektis kaj ordigis Joh[annes] Dietterle. Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig [Germanujo], 1929.

PE

Zamenhof, M. F.: Proverbaro Esperanta. Lau la verko Frazeologio rusa-pola-franca-germana. Tradukis kaj aranghis L. L. Zamenhof. Librairie Hachette et Cie, Paris [Francujo], 1910. [Rimarku, ke en iuj postaj eldonoj de la Proverbaro Esperanta la numeroj de la proverboj estas tute aliaj ol en tiu chi origina eldono.] TdE

Rn

Heine, Henri [Heinrich]: La Rabeno de Bahharahh. Tradukis L. L. Zamenhof. 1a eldono, Esperantista Centra Librejo, Paris [Francujo], 1924. [Eldonita en unu volumo kune kun Gm.] TdE

Rt

Schiller, Frederiko [Friedrich]: La Rabistoj. Tradukis L. L. Zamenhof. 2a eldono, Esperantista Centra Librejo, Paris [Francujo], 1928. TdE

Rz

Gogol, N[ikolaj] V[asilievič]: La Revizoro. Tradukis L. L. Zamenhof. 2a eldono, Esperantista Centra Librejo, Paris [Francujo], 1928. TdE

UL

Dr Esperanto: Meždunarodnyj Jazyk [“La Unua Libro”]. La paghonumeroj celas la rusan version de la Unua Libro en la chi-antaue menciita represo en Ludovikologia dokumentaro I. Unuaj libroj. TdE

Bibliaj ekzemploj «

La Sankta Biblio, Malnova kaj Nova Testamentoj tradukitaj el la originalaj lingvoj. Brita kaj Alilanda Biblia Societo, Londono, Britujo; Nacia Biblia Societo de Skotlando, Edinburgo [Britujo], sen dato.

La Malnovan Testamenton tradukis Zamenhof, sed poste “Biblia Komitato” reviziis la tekston (lau peto de Zamenhof). Ekzemploj el la Malnova Testamento estas do plej ofte plene Zamenhofaj, sed iafoje povas esti diferenco inter la biblia teksto kaj la origina Zamenhofa traduko. Chiuj tekstoj en la Malnova Testamento estas legeblaj kaj prisercheblaj en la Tekstaro de Esperanto.

Ciferoj post mallongigo de biblia libro montras numeron de chapitro.

La jenaj mallongigoj de bibliaj libroj estas uzataj en PMEG:

AK Alta Kanto de Salomono Kr2 Kroniko, Libro Dua
Am Amos Lv Levidoj, Tria Libro de Moseo
Cf Cefanja Mhh Mihha
Dn Daniel Ml Malahhi
Er Eliro, Dua Libro de Moseo Nahh Nahhum
Es Ester Nehh Nehhemja
Ez Ezra Nm Nombroj, Kvara Libro de Moseo
Gn Genezo, Unua Libro de Moseo Ob Obadja
Hsh Hoshea Pk Plorkanto de Jeremia
Hhb Hhabakuk Pr La Predikanto
Hhg Hhagaj Ps La Psalmaro
Ij Ijob Re Readmono, Kvina Libro de Moseo
Jes Jesaja Rgh1 Reghoj, Libro Unua
Jgh Jughistoj Rgh2 Reghoj, Libro Dua
Jhh Jehhezkel Ru Rut
Jl Joel Sm1 Samuel, Libro Unua
Jn Jona Sm2 Samuel, Libro Dua
Jr Jeremia SS La Sentencoj de Salomono
Js Josuo Zhh Zehharja
Kr1 Kroniko, Libro Unua